Ģimenes tiesības

Mūsu komandas pieredze ar ģimenes tiesībām ir visaptveroša, tādēļ komanda spēj sniegt kvalitatīvu un kompetentu juridisko palīdzību visos ar ģimenes tiesībām saistītajos jautājumos. 

Ilgstošā praktiskā pieredze un rūpīgā attieksme jautājumos par laulāto likumiskajām un līgumiskajām mantiskajām attiecībām, laulības šķiršanu, vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, paternitāti, radniecību un svainību, aizbildnību un aizgādību ļauj mūsu klientiem veiksmīgi risināt ar ģimenes tiesībām saistītos jautājumus. 

Juridiskā palīdzība ģimenes tiesībās

Laulāto likumiskās un līgumiskās mantiskās attiecības

Konsultācijas un palīdzība laulāto mantisko attiecību jautājumos, laulības līgumu izstrādāšana un izvērtēšana. Jautājumu risināšana attiecībā uz laulāto kopīgo mantu un laulāto atsevišķo mantu.

Laulības šķiršana

Palīdzība laulības šķiršanas jautājumos. Laulības šķiršanas pieteikuma tiesā vai laulības šķiršanas iesnieguma pie notāra sagatavošana. Pārstāvība laulības šķiršanas jautājumos, tai skaitā tiesvedībā.

Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību jautājumi

Palīdzība paternitātes jautājumos, tās noteikšana un apstrīdēšana. Adopcijas, aizgādības jautājumi un juridiskā palīdzība bāriņtiesā. Jautājumi par vecāku un bērnu mantiskajām attiecībām.

Radniecība un svainība

Palīdzība radniecības un svainības jautājumos, to noteikšana.

Aizbildnība un aizgādnība

Dažādu jautājumu risināšana attiecībā uz aizbildnību un aizgādnību, šo attiecību nodibināšana un izbeigšana, šo personu tiesības un pienākumi.

Ar ģimenes tiesībām saistīti jautājumi

Ģimenes tiesību jautājumi bieži ir saistīti ar jautājumiem par darījumiem ar nekustamo īpašumu un tiesvedību. 

Tāpēc, ja nepieciešama juridiskās palīdzība citos jautājumos, aicinām ieskatīties šajās sadaļās:

  • Darījumi ar nekustamo īpašumu – juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma iegādē, pārdošanā, kā arī jautājumos par apsaimniekošanu.
  • Tiesvedība – pārstāvība un interešu nodrošināšana tiesās, šķīrējtiesās.