Būvniecības tiesības

Mūsu biroja padziļinātās zināšanas kopā ar ilgstošu praktisko pieredzi un rūpīgu attieksmi būvniecības tiesību jautājumu risināšanā ļauj mūsu klientiem veiksmīgāk risināt ar būvniecību saistītos jautājumus.

Juridiskā palīdzība būvniecības tiesībās

Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos ar būvniecības tiesībām saistītajos jautājumos.

Būvniecības līgumi

Būvdarbu / projektēšanas līgumu un to sastāvdaļu izstrādāšana. Izvērtēšana, būvniecības pasūtītāja / būvuzņēmēja atbildības jautājumi, t.sk. būvniecības līgumisko un likumisko procedūru ievērošanas / pārkāpumu jautājumi, apakšuzņēmēju un piegādātāju piesaistes jautājumi.

Būvniecības palīdzība juridiskajos jautājumos

Palīdzība būvniecības rezultātā nodarītā kaitējuma, zaudējumu atlīdzināšanas jautājumos, t.sk. kaitējuma, zaudējumu atlīdzināšana trešajām personām. Palīdzība būvniecības jautājumu risināšanā kompetentajās institūcijās. Palīdzība būvkomersantu un būvspeciālistu reģistrācijas un apdrošināšanas jautājumos.

Būvniecības kvalitāte

Būvniecības kvalitātes un atbilstības jautājumi, t.sk. juridiskā palīdzība būvprojektu / būvdarbu ekspertīzes veikšanā.

Ar būvniecības tiesībām saistīti jautājumi

Būvniecības tiesību jautājumi bieži ir saistīti ar jautājumiem par darījumiem ar nekustamo īpašumu un tiesvedību. 

Tāpēc, ja nepieciešama juridiskās palīdzība citos jautājumos, aicinām ieskatīties šajās sadaļās:

  • Darījumi ar nekustamo īpašumu – juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma iegādē, pārdošanā, kā arī jautājumos par apsaimniekošanu.
  • Tiesvedība – pārstāvība un interešu nodrošināšana tiesās, šķīrējtiesās.