Darbības jomas

Būvniecības tiesības

būvniecības tiesības attēls Mūsu biroja padziļinātās zināšanas kopā ar ilgstošu praktisko pieredzi un rūpīgu attieksmi būvniecības tiesību jautājumu risināšanā ļauj mūsu klientiem veiksmīgāk risināt ar būvniecību saistītos jautājumus.

Darba tiesības

darba tiesības attēls Mūsu biroja pieredze, prasmes un zināšanas darba tiesībās, kas iegūtas ilgstošā praktisko un teorētisko zināšanu apguvē, dod iespēju mūsu klientiem atrisināt darba strīdus to pirmsākumos, darba tiesiskās attiecības uzņēmumā balstot uz savstarpējo sapratni un sadarbību.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

darījumi ar nekustamo īpašumu attēls Mūsu biroja zināšanas un pieredze darījumos ar daudzus miljonus vērtiem nekustamiem īpašumiem ir iegūtas daudzu gadu garumā, gan ekonomikas izaugsmes, gan nekustamo īpašumu krīzes apstākļos, un mēs spējam līdzsvarot darījuma pušu intereses, vienmēr nodrošinot augstāko prioritāti sava klienta interesēm.

Krimināltiesības

krimināltiesības attēls Mūsu biroja advokāti ir veiksmīgi aizstāvējuši savu klientu intereses kriminālprocesā, gan realizējot aizstāvību, gan pārstāvot cietušo intereses. Ik reizi cenšamies sniegt profesionālu un adekvātu situācijas novērtējumu, kas kalpo arī par pamatu turpmākās mūsu darba taktikas izveidē katrā kriminālprocesā.

Medicīnas un veselības aprūpes tiesības

Medicīnas tiesības ir sarežģīta starpsektorāla tiesību nozare, kura ietver gan privāttiesisko un publiski tiesisko attiecību mijiedarbību, gan pacientu tiesību regulējumu nacionālā un starptautiskā līmenī, gan ārsta profesionālās brīvības kā ģenerālklauzulas izpratni. Mūsu biroja pieredze un zināšanas medicīnas un veselības aprūpes tiesībās iegūtas, sniedzot juridisko palīdzību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, nozīmīgām profesionālajām biedrībām un privātpersonām, kā arī akadēmiskā darbā; tās aptver gan teorijas zināšanas un izpratni, gan praktiskās piemērošanas aspektus.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

nekustamā īpašuma apsaimniekošana attēls Mūsu biroja zināšanas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā un ilgstošā pieredze apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumu risināšanā, ļauj mūsu klientiem izprast savas tiesības un pienākumus un atbilstoši tiem pieņemt pareizākos un tiesiski pamatotākos lēmumus.

Ģimenes tiesības

ģimenes tiesības attēls Mūsu komandas pieredze ar ģimenes tiesībām ir visaptveroša, tādēļ komanda spēj sniegt kvalitatīvu un kompetentu juridisko palīdzību visos ar ģimenes tiesībām saistītajos jautājumos. Ilgstošā praktiskā pieredze un rūpīgā attieksme jautājumos par laulāto likumiskajām un līgumiskajām mantiskajām attiecībām, laulības šķiršanu, vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām, paternitāti, radniecību un svainību, aizbildnību un aizgādību ļauj mūsu klientiem veiksmīgi risināt ar ģimenes tiesībām saistītos jautājumus. 

Publiskais iepirkums

Publiskais iepirkums attēls Mūsu birojam ir plaša un ilgstoša pieredze publisko iepirkumu jomā, pārstāvot gan  pasūtītāju, gan uzņēmēju - pretendentu intereses un tiesības. Mēs pārstāvam klientus publisko iepirkumu procedūrās, Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās, un mūsu biroja speciālisti palīdzēs Jums visa veida darījumos starp valsts pārvaldes institūcijām/ publisko pakalpojumu sniedzējiem un privāto sektoru.

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās privāttiesības 2 Mūsu biroja zināšanas starptautiskajās privāttiesībās aptver gan padziļinātu starptautisko privāttiesību teorijas izpratni, gan praktisku pieredzi. Sniedzam juridisko palīdzību klientiem Latvijā un pavadām klientus starptautisko privāttiesību jautājumu risināšanā ārvalstīs.

Tiesvedība

tiesvedība attēls Mūsu biroja pieredzi tiesvedībā Latvijā apliecina tas, ka esam tiesā veiksmīgi pārstāvējuši lielāko būvniecības kompāniju, bijušā ministru prezidenta, lielākās pašvaldības, lielākās bankas u.c. nozīmīgu klientu intereses.